Doprava zdarma od 1500,-

Search
Close this search box.

SOUTĚŽTE S NÁMI O PRODUKTY WELLNESS CO.

Všeobecná soutěžní pravidla pro soutěž s Wellion Lékárna U Raka 2. 7. 2023 – 16. 7. 2023 (dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel a organizátor soutěže

 • Soutěž s Wellion Lékárnou na sociálních sítích Wellion Lékárna U Raka na platformě Meta (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Facebookových stránek Wellion Lékárna U Raka  Wellion Lékárna U Raka | Facebook  a může také probíhat sponzorovaným postem na platformě Meta, i v rámci Instagram – „dark post“.
 • Pořadatelem soutěže je společnost WellTrust s.r.o., se sídlem
  V Braňce 262, 252 17 Tachlovice, IČO  08803145, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložka 325648/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „pořadatel“).
 • Organizátorem soutěže je společnost We Love Marketing se sídlem Revoluční 206/8, Ústí nad Labem 400 01 , IČO 080 29 059, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 43395   (dále jen „pořadatel„).

2. Termín a lokalizace 

 • Soutěž probíhá na území České republiky v době od 2. 7. 2023 (od uveřejnění soutěžního příspěvku) do 16. 7. 2023 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Do soutěže je možné se zapojit pouze v době konání soutěže. 
 • Soutěžní komentáře nahrané dle čl. 4. těchto Pravidel po datu ukončení doby trvání soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
  Soutěž probíhá na území České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku 3. bodu 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
 • Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže splní soutěžní úkol:
  Publikování soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek, kde soutěžící v komentáři nahrají foto z výletu. Každý soutěžící může po dobu trvání soutěže zveřejnit 1 soutěžní komentář.  

4. Princip soutěže

Principem soutěže je publikovat komentář.

Soutěžní komentář nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky a komunitními pravidly platformy Meta a jejich sociálních sítí;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu a
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 • Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní komentář.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 2 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5. Výhry v soutěži a jejich předání

Výhrou v soutěži je balíček obsahující 4 produkty značky Wellness Co. Produkty jsou vyobrazené v soutěžním příspěvku. V balíčku jsou produkty Wellness Co:

1 x Tea Tree Oil  15ml

1 x Artyčok 30 kapslí

1 x Vinná réva list 30 tbl

1 x Propolis 50 mlSoutěž vyhraje 1 z vybraných účastníků, který splní podmínky soutěže. Výherce bude o výhře obeznámen a kontaktován do termínu 17. 7. 2023 23:59:59. Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zaslání osobní textové zprávy na Facebooku pořadatele o výhře a prokázat svou totožnost. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Výhra bude výherci zaslána poštou na adresu výherce nebo předána osobně v místě provozovny Wellion Lékárny U Raka, na adrese Moskevská 33, 460 01 Liberec. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhru nelze vyplatit v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

6. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit.
 • Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil, obešel či se pokusil porušit či obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 • Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů̊, a to výlučně za účelem realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, nick na sociální síti Facebook nebo Instagram. V případě̌ výhry bude rovněž zpracovávána poštovní adresa výherce za účelem jejího zaslání. Osobní údaje budou užity výlučně̌ za účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výhry. Osobní údaje výherce budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.
 • Správcem osobních údajů je pořadatel. Zpracováním dle čl. 7. bodu 1 může být pověřen organizátor, který pro účely tohoto zpracování bude v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů marketingové́ společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožnují příslušné právní předpisy.
 • Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné se soutěže účastnit. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle příslušných právních předpisů, zejména právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, dále právo požadovat opravu, doplnění nebo výmaz jím poskytnutých osobních údajů, právo na přenositelnost údajů̊, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů̊ nebo právo na omezení zpracování.
 • Soutěžící svojí účasti v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel je oprávněn užít v případě jejich výhry v soutěži v souladu s ust. 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně̌ jméno a příjmení, město bydliště̌ výherce soutěže, v médiích (včetně̌ internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejnovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Další podmínky soutěže

 • Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 • Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu wellion.cz.

9. Souhlas s pravidly

 • Zapojením do soutěže v souladu s čl. 4 těchto pravidel vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook a Instagram, společností Meta. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Meta Inc. anebo Facebook Ireland Limited. 

V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem do zprávy facebookovém profilu https://www.facebook.com/profile.php?id=100090279507825

 nebo instagramovém profilu https://www.instagram.com/wellion_lekarna_u_raka/
Tato Pravidla jsou účinná od 7. 5. 2023.
V Ústí nad Labem dne 7. 5. 2023